Polityką ochrony danych osobowych Movavi

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych, przetwarzanych lub przechowywanych przez sklepy internetowe Movavi oraz przez aplikacje desktopowe i mobilne Movavi i opisuje zakres zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Movavi Software Limited z siedzibą na Cyprze (dalej zwaną MOVAVI). MOVAVI jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. MOVAVI szanuje prywatność Użytkownika i zwraca szczególną uwagę na poufność informacji przesyłanych nam podczas odwiedzania naszych stron internetowych (obecnych i przyszłych stron internetowych, będących własnością lub obsługiwanych przez MOVAVI i/lub dla których MOVAVI świadczy obecnie lub w przyszłości będzie świadczyć usługi i/lub dostarczać produkty, zwane dalej „Stroną” lub „Stronami”) bądź innej formy kontaktu lub interakcji z nami.

Niniejsza wersja Polityki ochrony danych osobowych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument, Polityka ochrony danych osobowych Movavi (dalej zwane „Polityką”), zawiera nasze zasady i postanowienia dotyczące danych zebranych o Użytkowniku przez MOVAVI.
  2. Odwiedzając naszą stronę internetową, pobierając, instalując i korzystając z oprogramowania MOVAVI (dalej zwanego „Aplikacjami”), Użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszej Polityki.
  3. Niniejsza Polityka jest częścią zbioru dokumentów określających odpowiednio zasady i warunki korzystania ze Strony oraz Aplikacji. Inne dokumenty określające relacje między Użytkownikiem a Movavi to Warunki użytkowania oraz Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA).
  4. Jeśli nie określono inaczej w niniejszej Polityce, wszelkie określenia i definicje użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie określone w Warunkach użytkowania i EULA.
  5. Niniejsza Polityka, w tym budowa jej dokumentu, sposób przyjęcia, wykonania, zmiany oraz rozwiązanie podlega ustawodawstwu Republiki Cypryjskiej.
 2. Dane osobowe
  1. Dane osobowe oznaczają informacje, które mogą być powiązane z konkretnym Użytkownikiem, w tym między innymi: imię i nazwisko (pseudonim lub nick), adres e-mail, numer telefonu (np. w przypadku, gdy Użytkownik poprosi o indywidualne wsparcie techniczne lub pomoc) oraz informacje o zakupie i aktywacji Aplikacji przez Użytkownika (kategorie preferencji i inne rodzaje reklam związanych z preferencjami), metody płatności, waluty płatności lub inne dane dotyczące płatności.
  2. W celu personalizacji strony internetowej gromadzimy również informacje na temat urządzeń, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron (desktopowych i mobilnych); może to obejmować adres IP i inne dane geolokalizacyjne, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny i jego wersję językową, stronę odsyłającą, czas dostępu i inne dane.
  3. MOVAVI przetwarza dane osobowe udostępniane przez Użytkownika przez wypełnienie odpowiednich formularzy. Na przykład przy pobieraniu ze Strony wersji próbnej aplikacji, subskrybowaniu biuletynów e-mail, kontaktowaniu się z MOVAVI w celu uzyskania wsparcia technicznego lub przekazania informacji zwrotnych itp. MOVAVI może ustalić wymagania dotyczące informacji, które są niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Jeżeli jakieś informacje nie są oznaczone przez MOVAVI jako wymagane, Użytkownik może przesłać lub ujawnić takie informacje według własnego uznania.
  4. Nasza Polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z następującymi zasadami:
   • Przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach i zgodnie z metodami przedstawionymi w momencie zbierania danych.
   • Zebrane dane wykorzystujemy do celów innych niż te, dla których zostały udostępnione, tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody.
   • Pozwalamy osobom trzecim na dostęp do udostępnionych danych wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi i w kontekście wyznaczenia administratora danych.
   • Nie ujawniamy danych, nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym w celu przetwarzania na ich własne potrzeby, chyba że Użytkownik został o tym wcześniej poinformowany i wyraził na to zgodę.
   • Reagujemy na prośby o anulowanie, zmianę lub uzupełnienie udostępnionych danych.
   • Zapewniamy właściwe i zgodne z prawem zarządzanie danymi.
   • Chronimy prywatność użytkowników i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić poufność, integralność i dostępność udostępnianych danych.
  5. Jeżeli gromadzimy dane osobowe Użytkownika, czas ich przechowywania zależy od wielu czynników, w tym celu, w jakim dane te są wykorzystywane, oraz naszych zobowiązań wynikających z innych przepisów prawa, ale nie dłużej niż jest to racjonalnie konieczne w świetle powyższych celów. Dane osobowe Użytkownika mogą być nam potrzebne do ustalania roszczeń prawnych, występowania z nimi lub obrony przed nimi. W tym celu przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez 7 lat od daty, w której nie są one już nam potrzebne do żadnych transakcji, realizacji celów wynikających z umowy czy komunikacji marketingowej.
  6. Jeśli przekazane przez Użytkownika informacje zawierają dane osobowe, korzystając z naszej Witryny, usług lub produktów lub przekazując nam dane osobowe, Użytkownik wyraża dobrowolnie pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych przez MOVAVI dla celów określonych w niniejszej Polityce. Obejmuje to wszelkie działania (operacje) lub sekwencje działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatycznych lub bez nich: gromadzenie, zapisywanie, sortowanie, kumulowanie, przechowywanie, określanie (aktualizacja, zmiana), wycofywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, dostarczanie, udostępnianie) informacji stronom trzecim, w tym transgraniczne przekazywanie do innych jurysdykcji, ujawnianie lub udostępnianie, anonimizacja, ograniczanie, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem natychmiastowym dla przyszłych czynności, przesyłając nam wiadomość e-mail na adres userfeedback@movavi.com.
  7. Dane wrażliwe. MOVAVI nie gromadzi poufnych danych osobowych, takich jak preferencje seksualne, wyznanie, poglądy polityczne lub stan zdrowia. Nie prosimy Użytkowników o takie dane i nie potrzebujemy ich.
  8. Dane dotyczące dzieci. Osoby poniżej 13 roku życia nie powinny przekazywać nam danych osobowych, chyba że mają możliwą do zweryfikowania zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Nasza Strona, produkty i usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Nie gromadzimy takich danych w sposób świadomy, ale jeśli rodzic, opiekun lub ktokolwiek inny dowie się o danych osobowych zebranych od osoby poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt.
  9. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez prawa, które obejmują prawo do ubiegania się o dostęp do własnych danych osobowych, sprzeciwu wobec lub ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika, żądania usunięcia lub poprawienia danych osobowych Użytkownika, eksportu danych Użytkownika w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przekazanie tych danych do innego administratora danych. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Użytkownik zawsze może aktualizować lub usuwać dane osobowe przekazane na naszych stronach. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik chciałby usunąć lub zmienić swoje dane osobowe, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres userfeedback@movavi.com.
 3. Dane zanonimizowane
  1. Podczas korzystania ze Strony lub Aplikacji dane przetworzone w celu zachowania anonimowości mogą być automatycznie przesyłane do MOVAVI. Przesyłane dane obejmują między innymi: adres IP, lokalizację (kraj, region, miasto), wersję przeglądarki, źródło ruchu, model urządzenia i inne informacje właściwe dla urządzenia, wersję systemu operacyjnego, unikatowe identyfikatory urządzeń, informacje statystyczne o działaniach Użytkownika na Stronie i w Aplikacji, informacje o danych wysyłanych i odbieranych za pośrednictwem Aplikacji.
  2. Dane zanonimizowane mogą być gromadzone i/lub przetwarzane z wykorzystaniem usług podmiotów zewnętrznych, takich jak:
   • usługi analityczne;
   • wtyczki sieci społecznościowych;
   • inne systemy i usługi wykorzystujące i przetwarzające zanonimizowane dane użytkownika.
 4. Zakupy przy użyciu kart kredytowych
  1. W przypadku użycia karty kredytowej do zakupu produktu MOVAVI, numer karty kredytowej przesyłany przez Internet jest zaszyfrowany. Dane karty kredytowej Użytkownika nie są nie są przechowywane ani rejestrowane przez MOVAVI, są one przekazywane do banku, firmy obsługującej kartę kredytową i firmy obsługującej płatność. Pod tym względem zakup przy użyciu karty kredytowej przez Internet jest podobny do zakupu przy użyciu karty w zwykłym sklepie.
  2. Takie dane użytkownika, jak nazwisko, adres e-mail i nabyty produkt, są przechowywane przez MOVAVI w celu wykonania dostawy i/lub rejestracji produktu.
 5. Wykorzystanie danych osobowych
  1. MOVAVI wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:
   • Zawarcie i wykonanie umów licencyjnych z Użytkownikiem;
   • Identyfikacja Użytkownika w trakcie wypełniania obowiązków MOVAVI wynikających z umów z Użytkownikiem;
   • Komunikacja z użytkownikiem w celu wsparcia informacyjnego i ulepszania Aplikacji, w tym powiadomień za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych;
   • Dystrybucja materiałów reklamowych MOVAVI i/lub podmiotów zewnętrznych wśród użytkowników jako docelowych odbiorców;
   • Ukierunkowywanie materiałów reklamowych i/lub informacyjnych.
  2. MOVAVI może udostępniać dane osobowe usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, jeżeli są one niezbędne w celu świadczenia takich usług w granicach celów wymienionych powyżej.
 6. Wykorzystanie danych zanonimizowanych
  1. MOVAVI wykorzystuje dane zanonimizowane w następujących celach:
   • Ulepszanie strony i aplikacji;
   • Komunikacja z użytkownikiem w celu wsparcia informacyjnego i ulepszania Aplikacji, w tym powiadomień za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych;
   • Dystrybucja materiałów reklamowych MOVAVI i/lub podmiotów zewnętrznych wśród użytkowników jako docelowych odbiorców;
   • Ukierunkowywanie materiałów reklamowych i/lub informacyjnych według wieku, płci lub innych atrybutów;
   • Marketing, statystyki i inne badania oparte na danych zanonimizowanych.
  2. MOVAVI może udostępniać zanonimizowane dane osobowe usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, jeżeli są one niezbędne w celu świadczenia takich usług w granicach celów wymienionych powyżej.
  3. Informacja o plikach cookie. Niniejsza informacja ma na celu ułatwienie użytkownikowi zrozumienia, czym są pliki cookie, w jaki sposób Movavi z nich korzysta oraz jakie ma możliwości wyboru ma Użytkownik w odniesieniu do ich używania. Kontynuując korzystanie z naszych stron, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie w sposób opisany w niniejszej informacji.

   Czym są pliki cookie?
   Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce, na dysku twardym komputera lub innego urządzenia podczas odwiedzania naszej Strony. Umożliwiają one Stronie rozpoznawanie Użytkownika w czasie wizyty (za pomocą „sesyjnego pliku cookie”) lub ponownej wizyty (za pomocą „trwałego pliku cookie”). Nie są one szkodliwe i nie zawierają żadnych informacji, takich jak adres domowy, data urodzenia czy dane karty kredytowej.

   Pliki cookie, z których korzystamy, zaliczają się do czterech ogólnych kategorii:

   Absolutnie niezbędne pliki cookie
   Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Stronie i korzystania z jej funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do bezpiecznych obszarów strony. Bez tych plików cookie żądane usługi, takie jak założenie konta, nie mogą być świadczone. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać użyte do celów marketingowych ani zarejestrowana aktywności użytkownika w Internecie.

   Pliki cookie analityczne i dotyczące wydajności
   Aby Strona, usługi i produkty były odpowiednie, łatwe w użyciu i aktualne, korzystamy z usług analizy stron internetowych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej Strony. Na przykład, możemy zobaczyć, które części Strony i produkty są najbardziej popularne, zidentyfikować, kiedy pojawiają się błędy i przetestować różne wersje strony lub funkcji, aby zobaczyć, która z nich działa najlepiej.

   Pliki cookie związane z funkcjonalnością
   Te pliki cookie umożliwiają stronom internetowym i aplikacjom zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Informacje zbierane przez te pliki cookie są zazwyczaj anonimizowane, co oznacza, że nie możemy zidentyfikować Użytkownika jako konkretnej osoby. Nie gromadzą one żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane do sprzedaży, reklamy lub zapamiętywania, gdzie Użytkownik był w Internecie, ale pomagają nam zapewnić reklamę, która jest trafniej dobrana dla Użytkownika.

   Pliki cookie marketingu ukierunkowanego
   Używamy również plików cookie pomocnych w reklamie ukierunkowanej. Bez tych plików cookie, reklamy online, które Użytkownik napotka, będą mniej trafnie dobrane do użytkownika i jego zainteresowań. Wykorzystujemy je również do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, na przykład dowiadując się, czy Użytkownik zareagował na reklamę, którą do niego wysłaliśmy.

   Informacje przechowywane w plikach cookie są bezpieczne i anonimowe względem każdego podmiotu zewnętrznego, a bezpieczeństwo konta użytkownika nigdy nie jest zagrożone. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć pliki cookie, Użytkownik powinien skorzystać z systemu Pomocy przeglądarki na pasku menu. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem e-mail.

 7. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji od MOVAVI
  1. Nasza Strona i Aplikacje udostępniają wiadomości dotyczące naszych produktów za pośrednictwem subskrypcji, w tym biuletynów przesyłanych pocztą elektroniczną. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na subskrypcję tych usług, może zostać poproszony o podanie adresu e-mail. Podając adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od MOVAVI pocztą elektroniczną informacji o aktualizacjach i innych informacji związanych z Aplikacjami, jak również innych informacji od MOVAVI, w tym reklam. Możemy wykorzystywać informacje podane przez Użytkownika do przygotowywania treści istotnych dla naszych użytkowników. Użytkownik może anulować subskrypcję lub subskrypcje w dowolnym czasie.
  2. Aby anulować subskrypcję, należy postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi na dole pisma lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@movavi.com i zażądać usunięcia swoich danych z listy wysyłkowej. W takim przypadku MOVAVI zachowa dane osobowe Użytkownika w swojej bazie danych, ale nie będzie się z nim kontaktować, chyba że Użytkownik zmieni zdanie w tej sprawie.
 8. Poufność danych Użytkownika
  1. MOVAVI przechowuje dane Użytkowników oraz podejmuje niezbędne i wystarczające organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami (w tym RODO).
  2. Stosujemy administracyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych. Do środków tych należą:
   • Administracyjne środki ochrony: Dostęp do danych osobowych użytkowników jest ograniczony do upoważnionych pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę uzyskiwania dostępu do tych informacji na podstawie opisu swojego stanowiska pracy – na przykład pracowników, którzy zapewniają wsparcie techniczne użytkownikom końcowym. Wszystkie takie dane są zabezpieczane hasłem. W przypadku wykonawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, obowiązują podobne wymagania.
   • Techniczne środki ochrony: Dostęp do danych użytkownika w naszej bazie przez Internet nie jest dozwolony, oprócz przypadku zastosowania wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Pozostały dostęp jest ograniczony do naszej fizycznej siedziby; zabieranie danych osobowych z naszej siedziby jest zabronione. Wykonawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zobowiązują się do zapewnienia rozsądnych zabezpieczeń fizycznych.
 9. Podmioty zewnętrzne
  1. Aby realizować zakupy za pośrednictwem Aplikacji, MOVAVI korzysta z usług podmiotów zewnętrznych.
   Niektóre rodzaje podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane Użytkownika to:
   • Firmy informatyczne: Movavi współpracuje z firmami, które wspierają działanie naszego serwisu internetowego i innych systemów biznesowych.
   • Firmy marketingowe: współpracujemy z firmami marketingowymi, które pomagają nam zarządzać naszą komunikacją elektroniczną z użytkownikami lub przeprowadzać ankiety i przeglądy produktów w naszym imieniu.
   • Obsługa płatności: Movavi współpracuje z zaufanymi dostawcami usług przetwarzania płatności, aby bezpiecznie przyjmować płatności i zarządzać nimi.

   Oto lista firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy w celach biznesowych:

   MailChimp
   Aplikacji MailChimp używamy do biuletynów i wiadomości marketingowych. Za pomocą tej aplikacji śledzimy, kto otwiera wiadomości e-mail i kto klika poszczególne linki.

   Google Ads & Google Merchant Center
   Korzystamy z usług Google Ads oraz Google Merchant Center w celu zwracania uwagi na nasze oferty za pomocą naszych materiałów i kampanii reklamowych na innych stronach internetowych. Odnośnie do danych kampanii reklamowej, potrafimy ustalić, jak skuteczne były poszczególne środki reklamowe. W związku z tym kierujemy się danymi o zainteresowaniu, aby pokazywać Użytkownikowi reklamy, które mogą go zainteresować, przygotowywać naszą Stronę internetową w bardziej interesujący sposób i uzyskiwać rzetelną kalkulację kosztów reklamy.

   Yahoo Gemini
   Usługi Yahoo Gemini używamy do zamieszczania reklam cyfrowych w serwisie Yahoo w celu zapewniania aktualnych informacji osobom, które wcześniej nas odwiedziły.

   Google Analytics
   Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które pomagają wydawcy strony internetowej analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane do Google i przechowywane przez tę firmę. Firma Google nie łączy adresu IP z innymi danymi na temat użytkownika będącymi w jej posiadaniu.
   Google Analytics pomaga nam zrozumieć sposób korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Ponieważ Google Analytics wymaga stosowania plików cookie, użytkownicy, którzy chcą uniknąć śledzenia przez Google Analytics podczas pobytu na naszej stronie internetowej, mogą wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google jego danych w sposób i w celach określonych powyżej.

   BigQuery
   Oprócz Google Analytics, używamy usługi BigQuery do zbierania danych z Google Analytics i przetwarzania ich zgodnie z naszą Polityką ochrony danych osobowych.

   AppsFlyer
   Nasze aplikacje mobilne są analizowane przy użyciu technologii opracowanych przez firmę AppsFlyer Inc. W tym celu gromadzone są i przechowywane różne dane dotyczące sesji i interakcji. Potrzebujemy tych informacji, aby poprawić zawartość i użyteczność naszych aplikacji oraz zoptymalizować wygodę korzystania z nich przez Użytkownika. Dane sesji i interakcji nie są w żadnym momencie przetwarzane w formie spersonalizowanej, lecz pod pseudonimem.

   Fabric
   Wykorzystujemy Fabric jako usługę zgłaszania w naszych aplikacjach mobilnych. Służy do zbierania informacji o używanych urządzeniach i korzystaniu z naszych aplikacji (np. znacznika czasu w momencie uruchomienia aplikacji i wystąpienia awarii), co umożliwia nam diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Pomaga nam to w dalszym zwiększaniu komfortu użytkowania i stabilności aplikacji mobilnych. Jeśli jednak Użytkownik chce zrezygnować z gromadzenia danych za pośrednictwem usługi Fabric, może to zrobić za pomocą ustawień aplikacji w naszych aplikacjach mobilnych.

   OneSignal
   Za pomocą usługi OneSignal wysyłamy spersonalizowane powiadomienia do użytkowników naszych aplikacji mobilnych.

   Amplitude
   Amplitude jest narzędziem innego dostawcy, którego używamy do analizowania sposobu korzystania z naszych aplikacji mobilnych. Amplitude jest narzędziem analitycznym, które pomaga nam doskonalić nasze Usługi poprzez lepsze zrozumienie zachowań użytkowników.

   2Checkout
   Movavi wykorzystuje usługi 2Checkout (www.2checkout.com) do przetwarzania bezpiecznych płatności za zakupy dokonane na stronie internetowej. Cały proces zakupu jest zarządzany przez 2Checkout, który działa jako autoryzowany przedstawiciel handlowy i sprzedawca Movavi. Po wprowadzeniu danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych na stronie internetowej, dane osobowe są bezpiecznie przekazywane do 2Checkout. Dokonując zakupu na stronie internetowej za pośrednictwem 2Checkout, Użytkownik upoważnia Movavi do wykorzystywania 2Checkout do przetwarzania jego transakcji i przekazania im danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia transakcji i zarządzania zakupami Użytkownika.
   Na kontrolowanych przez nas serwerach nie są nigdy przechowywane żadne informacje o kartach kredytowych. 2Checkout posiada naszą zgodę na przechowywanie w naszym imieniu danych dotyczących dokonywanych przez klientów transakcji (w tym danych kart kredytowych) w celu zapewnienia bezpiecznej metody płatności oraz archiwum dowodów zakupów, co pozwala na ochronę naszych klientów oraz, w razie potrzeby, na wykonywanie dalszych działań. Te dane transakcyjne mogą być wykorzystywane do celów walidacji i rejestracji naszych klientów, a w razie potrzeby do śledzenia wszelkich nieuczciwych działań.

   Cleverbridge
   Wykorzystujemy również Cleverbridge jako rezerwową, niezależną bramkę płatniczą. Zasady dotyczące danych osobowych są takie same jak w przypadku naszej głównej bramki (2Checkout).

   Google AdSense
   Korzystamy z Google AdSense do dostarczania reklam naszym Użytkownikom na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej i innych stronach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z tej opcji, odwiedzając stronę Polityki ochrony danych osobowych Google Ad and Content Network i dostosowując swoje preferencje.

   Google Optimize
   Używamy plików cookie Google Optimize w celu testowania i analizowania interakcji odbiorców z naszą stroną internetową. Czynimy to, aby podejmować świadome decyzje, jak zapewniać lepsze doznania naszym użytkownikom.

   Hotjar
   Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy lubią, a czego nie lubią, itp. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowań naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwytywanego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikatowego identyfikatora urządzenia), informacji o przeglądarce, położeniu geograficznym (tylko kraj), preferowanego języka używanego do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w profilu użytkownika oznaczonym pseudonimem. Ani Hotjar, ani nasza firma nigdy nie będzie wykorzystywać tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych o poszczególnych użytkownikach.

   SurveyMonkey
   Korzystamy z usług SurveyMonkey, Inc. do zbierania danych ankietowych.

   Google Tag Manager
   Korzystamy z usługi Menedżer tagów Google – systemu zarządzania tagami, który pozwala nam szybko i łatwo aktualizować kody śledzenia i powiązane fragmenty kodu, zbiorczo zwane „tagami” w naszej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej.

   Jeśli Użytkownik woli, aby nie udostępniano jego danych podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem userfeedback@movavi.com.

  2. Strona i Aplikacje mogą zwierać linki do stron innych podmiotów. Gdy Użytkownik przejdzie za linkiem, opuszcza Stronę/ Aplikację, w związku z czym MOVAVI nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Danych użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych innych podmiotów. Takie strony internetowe mogą mieć własne ustawienia Polityki ochrony danych osobowych, określające zasady gromadzenia i przechowywania danych użytkowników. Niniejsza Polityka nie dotyczy danych, które są przesyłane na strony innych podmiotów, zapisywane lub wykorzystywane przez nie. Zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych takich podmiotów zewnętrznych podczas korzystania z ich stron internetowych.
  3. MOVAVI nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych użytkownika przez podmioty zewnętrzne, z którymi Użytkownik ma do czynienia podczas korzystania z Aplikacji.
 10. Inne ujawnienia danych osobowych
  1. MOVAVI może ujawniać dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:
   • Za wyraźną zgodą Użytkownika na takie ujawnienie.
   • Przeniesienie aktywów MOVAVI na własność, użytkowanie lub w posiadanie podmiotu zewnętrznego, w tym przeniesienie na ten podmiot zewnętrzny praw wynikających z zawartych z Użytkownikiem umów.
   • Na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu władzy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
   • W celu ochrony praw MOVAVI z tytułu naruszenia umów zawartych z Użytkownikiem.
 11. Poprawki
  1. Niniejsza polityka może zostać zmieniona lub anulowana przez MOVAVI według jej własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Zalecamy regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją Polityki Prywatności.
  2. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z dniem jej publikacji, o ile taka nowa wersja Polityki nie stanowi inaczej.
  3. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki dostępna jest na stronie internetowej MOVAVI pod adresem https://www.movavi.com/pl/privacy.html.

Cenimy sobie zaufanie Użytkownika i zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące postępowania z jego danymi osobowymi.

Prosimy o przesyłanie pytań i wątpliwości na adres userfeedback@movavi.com.

Zarejestrowana siedziba
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus