Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramo­wania Movavi

WAŻNE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA („EULA”) JEST UMOWĄ PRAWNĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM („LICENCJOBIORCA”) A LICENCJODAWCĄ – MOVAVI SOFTWARE LIMITED („MOVAVI.COM”). KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, TREŚCI I USŁUG ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA („OPROGRAMOWANIE”) STANOWI AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCESU INSTALACJI I UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE JE PRZECZYTAĆ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE INSTALUJ I/LUB NIE UŻYWAJ TEGO OPROGRAMOWANIA. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, KOPIUJĄC JE LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

Typy licencji dostarczonych z Oprogramowaniem są wymienione poniżej. Do Użytkownika można zastosować tylko jeden typ licencji. Aby określić typ licencji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem support@movavi.com.

1. UDZIELENIE LICENCJI

LICENCJA OSOBISTA. O ile w zamówieniu zakupu nie stwierdzono inaczej, ten typ licencji zezwala na użytkowanie oprogramowania na jednym indywidualnym koncie użytkownika lub na jednym komputerze, stacji roboczej lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym, które spełnia wymagania systemowe Oprogramowania określone w dokumentacji. W związku z tym licencja na Oprogramowanie jest udzielana na jeden komputer, a nie na użytkownika, lokalizację lub firmę. Na przykład jeśli dana osoba używa 2 komputerów, aby móc zainstalować Oprogramowanie i używać go na każdym z komputerów, musi zakupić 2 licencje. „Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, której środki zostały użyte do uiszczenia opłaty licencyjnej. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Movavi.com udziela Użytkownikowi na całym świecie niewyłącznych praw, których nie można przenosić na strony trzecie, do użytkowania Oprogramowania. „Użytkowanie” oznacza przechowywanie, ładowanie, instalowanie, wykonywanie lub wyświetlanie Oprogramowania wyłącznie w celach osobistych, bez prawa do komercyjnego powielania i/lub rozpowszechniania wśród stron trzecich ani w całości, ani jako części oprogramowania pochodnego. Użytkownik nie może modyfikować Oprogramowania ani wyłączać żadnych jego funkcji licencyjnych lub sterujących, chyba że jest to zamierzona część funkcji oprogramowania. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy bezterminowo, z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami.

LICENCJA DLA FIRMY. Ten typ licencji jest przeznaczony do użytku firmy lub innej osoby prawnej i daje prawo do instalowania i używania Oprogramowania do celów firmowych, komercyjnych lub biznesowych (w tym wewnętrznych celów biznesowych, takich jak przygotowywanie prezentacji lub raportów). Do celów niniejszej umowy użytkowanie komercyjne oznacza również każde wykorzystanie komercyjne i każde użycie Oprogramowania w celu bezpośredniej lub pośredniej korzyści finansowej (np. poprzez sprzedaż, udzielenie licencji, reklamę itd.). Do celów niniejszej umowy użytek komercyjny oznacza również każde użycie komercyjne i każde wykorzystanie Oprogramowania w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści finansowej (np. poprzez sprzedaż, licencjonowanie, reklamowanie itd.).

Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Movavi.com stosownej opłaty licencyjnej za udzielone mu prawa. Niniejsza licencja jest niewyłączna i nie można jej przenosić na żadną inną organizację lub podmiot stowarzyszony i, o ile nie postanowiono inaczej, zezwala na użytkowanie oprogramowania na jednym komputerze. Umowa pozostaje w mocy bezterminowo z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami.

WARUNKI SUBSKRYPCJI. Kupując Licencję na Oprogramowanie na zasadzie subskrypcji, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że autoryzujesz płatność cykliczną, a płatności będą dokonywane według wybranej przez Ciebie metody w okresach wybranych przez Ciebie, do chwili zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub Movavi.com zgodnie z niniejszą EULA. Twoja subskrypcja będzie odnawiana automatycznie co rok bez powiadomienia, dopóki jej nie anulujesz. Movavi.com automatycznie obciąży Cię bieżącą stawką za plan subskrypcji oraz ewentualnymi stosownymi podatkami za każdy okres rozliczeniowy subskrypcji. Opłaty za subskrypcję są zazwyczaj rozliczane lub pobierane przed odpowiednim okresem subskrypcji. Movavi.com może zmienić stawki za plan w każdym okresie odnowienia i powiadomimy Cię o każdej zmianie stawki z możliwością anulowania.

2. WERSJA FREE (PRÓBNA)

Licencjobiorca może otrzymać bezpłatną kopię próbną Oprogramowania na czas określony („Bezpłatna licencja” lub „Bezpłatna kopia”). W Bezpłatnej kopii niektóre cechy i/lub funkcje Oprogramowania mogą być zablokowane lub niedostępne. Aby móc korzystać z wszystkich cech i funkcji Oprogramowania, Licencjobiorca musi zakupić ważny klucz aktywacyjny licencji.

W celu użytkowania Bezpłatnej kopii konieczne może być również utworzenie konta.

Oczekuje się, że przed dokonaniem zakupu Użytkownik będzie używać Oprogramowania w swoim systemie i dokona dokładnej oceny jego przydatności i funkcjonalności. Takie podejście „wypróbuj przed zakupem” stanowi ostateczną gwarancję, że Oprogramowanie będzie działać w sposób zadowalający Użytkownika.

3. UŻYTEK KOMERCYJNY

Wersje Oprogramowania przeznaczone do użytku prywatnego (licencja osobista) oraz jego wersje próbne nie mogą być używane do celów komercyjnych.

4. WŁASNOŚĆ

Oprogramowanie jest własnością Movavi.com i jest chronione prawami autorskimi. Licencja nie przyznaje prawa własności do Oprogramowania i nie może być interpretowana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Oprogramowania.

5. PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie i wszystkie prawa, w tym bez ograniczeń prawa własności do niego, są własnością Movavi.com lub jego dostawców i są chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tytuł własności intelektualnej do Oprogramowania nie jest przenoszony na niego. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuł własności oraz pełne prawa własności do Oprogramowania pozostają wyłączną własnością Movavi.com i nie nabędzie żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej licencji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie kopie Oprogramowania będą zawierać te same informacje dotyczące własności, które znajdują się na i w Oprogramowaniu.

6. INŻYNIERIA WSTECZNA

Użytkownik zgadza się na to, że nie będzie próbować odtwarzać, modyfikować, tłumaczyć ani dezasemblować Oprogramowania w całości ani w części.

7. BRAK INNYCH GWARANCJI

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. MOVAVI.COM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH, JEDNOZNACZYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ CO DO TEGO, JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ DOROZUMIANA GWARANCJA LUB WYŁĄCZENIE, LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

MOVAVI.COM NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI NA TREŚĆ STRON TRZECICH, JEŚLI OPROGRAMOWANIE JE ZAWIERA. W ODNIESIENIU DO TREŚCI OSÓB TRZECICH NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI, JEDNOZNACZNEJ ANI DOROZUMIANEJ.

Oprogramowanie automatycznie otwiera, wyświetla, podłącza i zapewnia usługi internetowe związane z witrynami i informacjami znajdującymi się na całym świecie w Internecie. Jako że Movavi.com nie ma kontroli nad takimi witrynami i informacjami, Movavi.com nie udziela żadnych gwarancji dotyczących takich witryn i informacji, w tym między innymi: (a) dokładności, dostępności, kompletności, sekwencji, aktualności, treści, ważności ani jakości takich witryn i informacji, ani tego, (b) czy mogą one prowadzić do niezamierzonych lub budzących zastrzeżenia treści. Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Movavi.com nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek witryn ani informacji wyświetlanych przez Oprogramowanie lub dostępnych za jego pośrednictwem.

Oprogramowanie może zawierać informacje reklamowe Movavi.com lub jej partnerów.

8. INFORMACJE O PRAWACH STRON TRZECICH

DODATKOWE AKTYWACJE. Niektóre Oprogramowanie wymaga dodatkowej aktywacji składników, takich jak kodeki umożliwiające używanie określonych formatów. Czasami konieczna jest jednorazowa bezpłatna aktywacja niektórych specjalnych funkcji programu (np. kodera). Po zarejestrowaniu produktu aktywacja nastąpi automatycznie, wymagane jest jedynie połączenie internetowe.

Niektóre części Oprogramowania mogą wykorzystywać lub zawierać oprogramowanie stron trzecich i inne materiały chronione prawem autorskim. Korzystanie z takich materiałów jest regulowane przez dotyczące ich odpowiednie warunki. Niektóre biblioteki oprogramowania i inne oprogramowanie stron trzecich dołączone do Oprogramowania są wolnym oprogramowaniem, licencjonowanym na warunkach Pomniejszej Powszechnej Licencji Publicznej Bibliotek GNU (LGPL, Lesser General Public License). Na pisemną prośbę można otrzymać od Movavi.com kompletną kopię kodu źródłowego takiego wolnego oprogramowania na warunkach LGPL bez opłat, z wyjątkiem kosztów nośników, wysyłki i manipulacyjnych. Oprogramowanie na licencji LGPL jest dystrybuowane w nadziei, że będzie użyteczne, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.

Powiadomienie dotyczące standardu MPEG-2. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera funkcje MPEG-2, zastosowanie ma poniższe postanowienie: JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE PRODUKTU INNE NIŻ NA WŁASNY UŻYTEK KONSUMENCKI W SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-2 DO KODOWANIA INFORMACJI WIDEO NA NOŚNIKACH PAKOWANYCH JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE BEZ LICENCJI W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PATENTÓW W PORTFOLIO PATENTÓW MPEG-2, DOSTĘPNEJ OD FIRMY MPEG LA,L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

Używanie standardu MPEG-4. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera funkcje MPEG-4, zastosowanie ma poniższe postanowienie: NINIEJSZY PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI Z PORTFELA PATENTÓW WIZUALNYCH MPEG-4 DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU KONSUMENCKIEGO DO (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE Z WIZUALNYM STANDARDEM MPEG-4 („WIDEO MPEG- 4”) ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA WIDEO MPEG-4, ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W OSOBISTĄ DZIAŁALNOŚĆ NIEKOMERCYJNĄ ORAZ/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY WIDEO MAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO MPEG-4. ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE MOŻE BYĆ DOROZUMIANA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH ORAZ LICENCJONOWANIA, MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Powiadomienie dotyczące H.264/AVC. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera funkcję kodowania i/lub dekodowania AVC, komercyjne wykorzystanie kodeka H.264/AVC wymaga dodatkowej licencji i obowiązują w związku z tym następujące postanowienia: FUNKCJONALNOŚĆ AVC W TYM PRODUKCIE JEST LICENCJONOWANA TYLKO DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU KONSUMENTA W CELU: (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W OSOBISTĄ DZIAŁALNOŚĆ NIEKOMERCYJNĄ I/LUB WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY MAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH ZASTOSOWAŃ I LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Powiadomienie dotyczące AMR. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera funkcje kodowania i dekodowania AMR, zastosowanie mają następujące postanowienia: funkcjonalność kodowania i dekodowania Adaptive Multi-Rate („AMR”) w tym produkcie nie jest objęta licencją na wykonywanie połączeń głosowych w sieci telefonii komórkowej ani na stosowanie jej w jakichkolwiek produktach telefonicznych opartych na architekturze QuickTime dla platformy Windows. Funkcjonalność kodowania i dekodowania AMR w tym produkcie nie jest również licencjonowana do użytku w infrastrukturze komunikacji komórkowej, w tym: stacjach bazowych, kontrolerach stacji bazowych/kontrolerach sieci radiowej, centralach telefonicznych ani bramach do i z publicznej sieci komutowanej.

Powiadomienie dotyczące MP3. Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest stosowana na licencji Fraunhofer IIS oraz Thomson Licensing.

Dostawa tego produktu nie wiąże się z przyznaniem licencji ani nie oznacza prawa do rozpowszechniania treści zgodnych ze standardem MPEG Layer-3, tworzonych za pomocą tego produktu w generujących przychody systemach nadawczych (naziemnych, satelitarnych, kablowych i/lub innych kanałach dystrybucji), aplikacjach do transmisji strumieniowych (przez Internet, intranety i/lub inne sieci), innych systemach rozpowszechniania treści (takich jak płatne aplikacje audio lub aplikacje audio na żądanie itd.) lub na nośnikach fizycznych (takich jak dyski CD, dyski DVD, mikroukłady półprzewodnikowe, dyski twarde, karty pamięci itd.). Na takie użytkowanie wymagana jest oddzielna licencja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://mp3licensing.com.

"DARMOWE OGRANICZONE KODEKI PROGRAMOWE" oznaczają LICENCJONOWANE KODEKI PROGRAMOWE, które: (i) mają ograniczenie FUNKCJONALNOŚCI MP3 pod względem kodowania plików danych dźwiękowych sprawiające, że ustaje ona (a) po przetworzeniu maksymalnie 20 (dwudziestu) plików danych dźwiękowych lub (b) po maksymalnie 30 (trzydziestu) dniach od instalacji; oraz (ii) są rozpowszechniane bezpłatnie wśród użytkowników końcowych w celu promowania LICENCJONOWANYCH KODEKÓW PROGRAMOWYCH, które nie są DARMOWYMI OGRANICZONYMI KODEKAMI PROGRAMOWYMI.

Za DARMOWE OGRANICZONE KODEKI PROGRAMOWE nie będą należne żadne opłaty licencyjne, pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA, PODMIOTY ZWIĄZANE Z LICENCJOBIORCĄ i/lub jakakolwiek strona trzecia upoważniona przez LICENCJOBIORCĘ i/lub PODMIOTY ZWIĄZANE Z LICENCJOBIORCĄ podejmą uzasadnione komercyjnie działania w celu zachęcenia użytkowników DARMOWYCH KODEKÓW PROGRAMOWYCH do przejścia na LICENCJONOWANE KODEKI PROGRAMOWE, które nie są DARMOWYMI OGRANICZONYMI KODEKAMI PROGRAMOWYMI.

Powiadomienie dotyczące FFmpeg. Oprogramowanie wykorzystuje aplikację wideo FFmpeg i dołączone do niej biblioteki. FFmpeg jest znakiem towarowym Fabrice Bellarda (pomysłodawcy projektu FFmpeg – http://www.ffmpeg.org) na licencji GNU Lesser General Public License 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, a oprogramowanie to można rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami tej licencji.

Powiadomienie dotyczące Qt®. Oprogramowanie korzysta z zestawu narzędzi Qt i zawartych w nim bibliotek na warunkach GNU Lesser General Public License 2.1. Qt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Digia Plc i/lub jej podmiotów zależnych, a oprogramowanie to jest używane na podstawie licencji udzielonej przez Digia Plc i/lub jej podmioty zależne. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://qt-project.org/.

Powiadomienie dotyczące Google-Glog. Oprogramowanie korzysta z biblioteki glog i jej składników na warunkach zmodyfikowanej 3-klauzulowej licencji BSD. Copyright © 2008, Google Inc. Pełny tekst licencji BSD można znaleźć na stronie http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Powiadomienie dotyczące Boost. Oprogramowanie korzysta z bibliotek oprogramowania Boost zgodnie z warunkami licencji Boost 1.0. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998–2005, Rene Rivera 2004–2007. Pełny tekst licencji można znaleźć na stronie http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA I POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MOVAVI.COM

9.1. Polityką ochrony danych osobowych. Dane osobowe przekazywane Movavi.com podczas procesu zamawiania i rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów Movavi.com. Movavi.com wykorzystuje te informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką ochrony danych osobowych. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, Movavi.com nie przekaże stronom trzecim żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony Movavi.com, jej przedstawicieli i innych uczestników.

10. CENTRUM POMOCY TECHNICZNEJ MOVAVI.COM

10.1. Jesteśmy zawsze gotowi udzielić Użytkownikowi wszelkiej pomocy w celu umożliwienia najlepszego korzystania z Oprogramowania. Jeśli Użytkownik potrzebuje pomocy lub nie może znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, powinien skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej w Centrum pomocy Movavi.

10.2. W celu rozwiązania problemu Movavi.com może od czasu do czasu poprosić Użytkownika o podanie danych użytkownika i informacji dotyczących korzystania z Oprogramowania, które posłużą do szacowania użyteczności Oprogramowania, a przez to ulepszania naszych produktów i usług. Podstawowym celem zbierania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkownika w wyżej wymienionych przypadkach jest zapewnienie Użytkownikowi usług bezpiecznych, sprawnych, wydajnych i dostosowanych do potrzeb. Movavi.com może na przykład gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, gdy jest to dozwolone lub konieczne do: zapewnienia pomocy technicznej, obsługi klienta i rozwiązywania problemów; informowania o aktualizacjach usług i błędach; weryfikacji tożsamości Użytkownika; ochrony interesów Użytkownika i firmy Movavi.com. Takie dane mogą zawierać następujące informacje: pełne imię i nazwisko (nazwę firmy), adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika. Nasz zespół pomocy technicznej może ponadto poprosić o zebranie specjalnych plików dzienników, zawierających komunikaty o błędach programu, wersję programu Movavi, jego stan aktywacji oraz specyfikacje techniczne komputera Użytkownika. Informacje te są niezbędne do zapewnienia niezbędnej pomocy technicznej i kontynuowania procesu badawczo-rozwojowego.

Movavi.com używa tych informacji w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności.

10.3. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, zdjęcia, filmy lub inne materiały (zwane dalej „Treściami”), udostępnione Movavi.com publicznie lub prywatnie w celu uzyskania pomocy technicznej ponosi osoba, od której takie Treści uzyskano. Oznacza to, że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści przesyłane, publikowane lub w inny sposób transmitowane za pośrednictwem witryn internetowych Movavi.com i usług udostępniania lub hostingu plików, a także za ich prawidłowość, legalność, kompletność, stosowalność i zgodność z prawem autorskim. Movavi.com nie będzie kontrolować żadnych Treści Użytkownika.

11. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji strony zgadzają się, że taka nieważność nie wpływa na ważność pozostałych części tej licencji.

12. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE

W ŻADNYM PRZYPADKU MOVAVI.COM LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKOWE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE ANI POŚREDNIE, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKŁE Z DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA, JEGO DZIAŁANIA LUB UŻYTKOWANIA, NAWET JEŚLI MOVAVI.COM OTRZYMA INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. MOVAVI.COM W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIE, CZY TO UMOWNE, DELIKTOWE, CZY TEŻ WYNIKAJĄCE Z INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, PRZEKRACZAJĄCE WYSOKOŚĆ EWENTUALNEJ OPŁATY LICENCYJNEJ UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jest to cała umowa pomiędzy Tobą a Movavi.com, która zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne ustalenia dotyczące przedmiotu niniejszej EULA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej EULA zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza EULA zostaje wypowiedziana automatycznie w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do jej warunków. Movavi.com, według własnego uznania, może w każdej chwili zmodyfikować niniejszą EULA na piśmie.

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub powstałe w związku z nią czy też jej przedmiotem lub formą będą podlegać prawu cypryjskiemu i będą interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem cypryjskim.